JAARVERSLAG 2016 BLOKKER HOLDING

Overige gegevens

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN DE WINST
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap beloopt € 25 miljoen, verdeeld over twee soorten aandelen. Voor de geplaatste aandelen zijn de volgende samengevatte bepalingen met betrekking tot de winstbestemming van toepassing.

Toevoegingen, aanzuiveringen en uitkeringen van de winst aan aandeelhouders geschieden na goedkeuring van de jaarrekening waaruit de voor die toevoegingen, aanzuiveringen en uitkeringen beschikbare winst blijkt.

Uitkeringen ten laste van een reserve vinden alleen plaats voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Beide soorten aandelen zijn op dezelfde wijze gerechtigd tot het resultaat. De algemene vergadering besluit tot uitkering, dan wel tot reservering in een dividendreserve, die per soort aandeel wordt gevormd. Er kan door de algemene vergadering worden besloten tot uitkering aan de houders van het ene soort aandelen, terwijl een corresponderend bedrag voor de houders van het andere soort aandelen in een dividendreserve wordt gereserveerd.

Uitkeringen ten laste van een dividendreserve kunnen te allen tijde geschieden, doch slechts krachtens een besluit van de algemene vergadering genomen, al dan niet op verzoek van de vergadering van houders van de desbetreffende soort aandelen.

Bij besluit genomen met algemene stemmen hebben de aandeelhouders van de vennootschap bepaald vanaf het boekjaar 2016/17 over te gaan tot verdeling van de winst, waarbij wordt afgeweken van het beginsel vermeld in de statuten dat beide soorten aandelen op dezelfde wijze gerechtigd zijn tot die winst.