JAARVERSLAG 2016 BLOKKER HOLDING

Toelichting op de Enkelvoudige Jaarrekening

ALGEMEEN
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2016/17 van de onderneming. Ten aanzien van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van de onderneming is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW. Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING 
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, waarbij deelnemingen in groeps­maatschappijen worden gewaardeerd volgens de vermogens­mutatie­­methode op basis van de nettovermogenswaarde. 

24. IMMATERIËLE VASTE ACTIVADe goodwill hangt samen met de verkrijging van de resterende 80% van de aandelen in Dennenhoorn B.V. (zie ook onder 3). De overige immateriële vaste activa hebben voornamelijk betrekking op software/licenties (€ 5,4 miljoen).


25. MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa hebben betrekking op verbouwingen en andere vaste bedrijfsmiddelen.


26. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De overige vorderingen hebben voor een bedrag van circa € 1,1 miljoen een looptijd korter dan één jaar.


27. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA


Deze post bevat te vorderen omzetbelasting ad € 11,2 miljoen, vorderingen op gelieerde ondernemingen ad € 13,5 miljoen, debiteuren ad € 2,2 miljoen en overige vorderingen/overlopende activa ad € 1,4 miljoen.
28. EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen luiden als volgt:GEPLAATST KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal per balansdatum bedraagt € 100.000.000 en is verdeeld in 90.000.000 aandelen van elk nominaal € 1 en 10.000.000 P-aandelen van elk nominaal € 1. Hiervan zijn 22.500.000 gewone en 2.500.000 P-aandelen 
geplaatst en volgestort.

AGIORESERVE
Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari) en aanvullende agiostortingen. Op 28 januari 2016 heeft een agiostorting van € 130 miljoen plaats­gevonden op gewone aandelen. Het agio kan geheel als vrij agio in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangemerkt.

RESERVE OMREKENINGSVERSCHILLEN
In deze wettelijke reserve worden koersverschillen verantwoord die het gevolg zijn van de omrekening van de functionele valuta van bedrijfsuitoefeningen in het buitenland naar de presentatievaluta van de moedermaatschappij. Bij verkoop van een deelneming worden de op deze deelneming betrekking hebbende cumulatieve koers­verschillen overgeboekt naar de winst- en verliesrekening.
De wettelijke reserve omrekeningsverschillen bedraagt € 391.000 en heeft betrekking op deelnemingen in Zwitserland.

VOORSTEL WINSTBESTEMMING
In het kader van de winstbestemming wordt voorgesteld het resultaat in mindering te brengen op de overige reserves.


29. LANGLOPENDE SCHULDEN

Van de totale langlopende schulden heeft € 28,0 miljoen (2015/16: € 143,2 miljoen) betrekking op groepsmaatschappijen/deelnemingen, de resterende schulden betreffen schulden aan gelieerde ondernemingen. Zie verder de toelichting onder noot 11.


30. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE INFORMATIE

Voor nagenoeg alle Nederlandse vennootschappen zijn aansprakelijkheidsverklaringen gedeponeerd, op grond waarvan Blokker Holding B.V. aansprakelijk is voor schulden uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen. Uit dien hoofde zijn voor die vennootschappen de bepalingen ingevolge artikel 2:403, lid 1 BW van toepassing.

De vennootschap maakt deel uit van Nederlandse fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting met meerdere groeps- en gelieerde maatschappijen en is op grond daarvan hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van deze fiscale eenheden.

Op grond van langlopende lease- en huurovereenkomsten moet in 2017/18 een bedrag van circa € 2,0 miljoen (vorig jaar: € 1,5 miljoen) worden betaald. Jaarlijks expireren contracten. Een aantal per balansdatum lopende contracten heeft een resterende looptijd van één tot vijf jaar (totaal huur-/ leasebedrag circa € 7,4 miljoen) en een aantal contracten heeft een resterende looptijd van meer dan vijf jaar (totaal huur-/leasebedrag circa € 3,6 miljoen). 

BANKGARANTIES EN ACCREDITIEVEN
In verband met bankgaranties en accreditieven zijn geen bedragen (vorig jaar: € 2,4 miljoen) geblokkeerd op de bankrekeningen.

INVESTERINGSVERPLICHTINGEN
De investeringsverplichtingen ultimo 2016/17 bedragen circa € 9,6 miljoen (vorig jaar: € nihil).


31. GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS

In het verslagjaar zijn gemiddeld 241 personen werkzaam geweest voor de vennootschap (2015/16: 163 personen). Alle personen zijn werkzaam in Nederland.


32. BEZOLDIGING (VOORMALIGE) BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN


In de winst- en verliesrekening is voor de bezoldiging van de (voormalige) bestuurders van Blokker Holding B.V., waarin ook zijn opgenomen de pensioenpremies, een bedrag begrepen van € 1,2 miljoen (vorig jaar: € 2,6 miljoen). Aan bezoldiging van commissarissen van Blokker Holding B.V. kwam in het boekjaar 2016/17 een bedrag van € 155.000 (2015/16: € 217.000) ten laste van de vennootschap.


33. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In mei 2017 is door Blokker Holding besloten zich volledig te gaan richten op Blokker: één van de zeven winkelbedrijven van het concern en hét bedrijf waarmee het in 1896 allemaal begon. Blokker Holding zal vrijwel alle andere winkelbedrijven verkopen. De belangrijkste aspecten van deze nieuwe koers zijn:
 • Blokker Holding kiest voor een volledige focus op winkelbedrijf Blokker in Nederland en België waarbij Blokker Nederland haar winkelnetwerk en logistiek ontwikkeld voor ruim 400 winkels; 100 winkels zullen in 2017/2018 worden gesloten. Blokker België heeft het voornemen om 69 winkels te sluiten. Deze kosten zijn reeds in de jaarcijfers 2016 verwerkt.
 • Marskramer gaat door als franchiseformule en groothandels­organisatie en sluit haar resterende (circa 100) eigen winkels. 
 • Blokker Holding zoekt nieuwe eigenaren voor de andere vijf winkelformules – Intertoys (Intertoys/Bart Smit/Toys XL), 
  Maxi Toys, Xenos, Big Bazar en Leen Bakker. 
 • Nextail blijft een belangrijke online en e-commerce aanjager voor Blokker in Nederland en België en - naar verwachting - voor de te verkopen winkelbedrijven alsmede voor externe partijen.
 • Blokker Holding is adequaat gefinancierd om bovenstaande plannen uit te voeren. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit zijn zeer sterk. Voor de aankomende vier jaar is een krediet­faciliteit van € 485 miljoen beschikbaar gesteld (zie noot 15). 
 • De aangekondigde maatregelen zullen in de komende jaren nog druk zetten op de resultaten onder aan de streep.  Amsterdam, 12 mei 2017 

  w.g.

  Raad van Bestuur

  C.T.H. Meijer, CEO
  J.W. Visser, CFO
  Raad van Commissarissen


  A.J.L. Slippens, voorzitter
  R.M. van Kralingen
  M.J. Poots-Bijl
  H.Th.E.M. Rottinghuis