JAARVERSLAG 2016 BLOKKER HOLDING

Toelichting op de Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening

17. NETTO-OMZET

​De netto-omzet bestaat nagenoeg geheel uit verkoop van handelsgoederen. 
De verdeling van de omzet naar categorie en geografisch gebied is als volgt:
18. SALARISSEN

19. AFSCHRIJVINGENDe afschrijvingen immateriële vaste activa zijn in de winst- en verlies­rekening met name opgenomen onder de algemene beheerskosten. In de afschrijvingen zijn begrepen bijzondere waardeverminderingen van € 0,1 miljoen (2015/16: € 0,2 miljoen) met betrekking tot immateriële vaste activa en € 10,2 miljoen (2015/16: € 8,4 miljoen) met betrekking tot materiële vaste activa.


20. BELASTINGEN


Blokker Holding B.V. maakt samen met gelieerde ondernemingen en alle Nederlandse groepsmaatschappijen deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle buitenlandse groepsmaatschappijen zijn zelfstandig belastingplichtig.
De belangrijkste componenten van de belastingbate zijn:De belastingbate in de winst- en verliesrekening over 2016/17 is 17,6% van het resultaat vóór belastingen (2015/16: 31,9%). De daling in het effectieve belastingtarief ten opzichte van vorig jaar wordt met name veroorzaakt door niet geactiveerde compensabele verliezen dit jaar (-8,0%) en (voorheen) niet gewaardeerde tijdelijke verschillen vorig jaar (+7,1%).


21. PERSONEELSBESTAND (AANTAL MEDEWERKERS)Herleid tot fulltime equivalenten is het totaal aantal personeelsleden 12.038 (2015/16: 12.858).


22. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

Van verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuurders en leiding­­gevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.


23. HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT


Het ingevolge artikel 382a Boek 2 BW in het boekjaar ten laste van de groep gekomen honorarium van KPMG is als volgt te specificeren: