JAARVERSLAG 2016 BLOKKER HOLDING

Risicomanagement

ALGEMEEN
Blokker Holding is voor de omzet- en resultaatontwikkeling volledig afhankelijk van de consumentenbestedingen. Deze bestedingen worden sterk bepaald door economische ontwikkelingen, maar ook door weersomstandigheden en technologische veranderingen, waar Blokker Holding geen invloed op heeft. De hieraan gerelateerde risico’s worden door Blokker Holding beoordeeld en gevolgd. Om de hieruit voort­vloeiende risico’s te begrenzen, werkt Blokker Holding vanuit een compacte holdingorganisatie met een decentrale organisatie­structuur die via matrixoverleg de risico’s en daarmee gepaard gaande (financiële) impact en kans van optreden inschat. Op basis van deze inschatting worden vervolgens beheersmaatregelen en acties bepaald. Deze matrix wordt periodiek, maar tenminste tweemaal per jaar, geactualiseerd en besproken in de vergaderingen van de Auditcommissie. De belangrijkste punten uit dit overleg worden gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. 

PLANNING & CONTROL CYCLUS

In de jaarlijkse budgetcyclus wordt vastgesteld welke kansen en bedreigingen Blokker Holding voor het concern en voor de individuele werkmaatschappijen onderkent op conjunctureel, strategisch, commercieel, operationeel en financieel vlak. Op deze risico’s wordt zoveel mogelijk geanticipeerd. Het door de Raad van Bestuur - op basis van de door directies van werkmaatschappijen ingediende budgetten - opgestelde budget wordt besproken met en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De directies van werkmaatschappijen rapporteren per periode over de voortgang van de behaalde operationele en financiële resultaten aan Blokker Holding. Deze rapportages worden volgens een vast schema per periode door de Raad van Bestuur met de betrokken directieteams besproken. Op deze wijze wordt direct toezicht gehouden op de diverse bedrijfsactiviteiten. In de rapportages in 2016 is met name uitvoerig gesproken over de voortgang van de implementatie van de masterplannen en aanpassingen aan de formules, en bij Blokker over (de effecten van) de uitrol van ‘De Nieuwste Blokker-formule’. De werking van de administratieve organisatie en systemen wordt jaarlijks ook door de externe accountant beoordeeld in het kader van de controle van de jaarrekening. De bevindingen van de controle worden door de externe accountant zowel met de CFO, alsook buiten aanwezigheid van de CFO, met de Auditcommissie en de Raad van Commissarissen besproken.

GEïDENTIFICEERDE RISICO’S

De geïdentificeerde risico’s zijn ingedeeld in de categorieën algemeen strategisch, financieel, operationeel, bestuur en management, juridisch, maatschappelijk, informatie en fiscaal.

Algemeen strategische risico’s: in het verslagjaar hebben de werkmaatschappijen de strategie in meerjarenplannen vastgelegd. In de tweede helft van het verslagjaar bleek dat de ombuiging van de neerwaartse ontwikkeling niet kon worden gerealiseerd. In het voorjaar van 2017 is daarom, op basis van de resultaten van een haalbaarheidsstudie en na intensief overleg tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders, besloten tot een strategiewijziging. Deze koerswijziging is in het verslag Raad van Bestuur beschreven. 

De financiële risico’s betreffen het niet realiseren van omzet en margedoelstellingen door met name de verscherpte concurrentie, zowel on- als offline. Op basis van de uitkomsten van de strategische heroriëntatie in de transformatiestrategie van het concern én door uitgebreid en gedegen consumentenonderzoek, marktinformatie en concurrentieanalyse wordt de positionering, het productaanbod, de prijsstelling en het serviceniveau van de formules in de eigen markt(en) voortdurend aangescherpt. De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstellen aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de onder­neming een beleid, inclusief een stelsel van limieten en procedures, opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten, en daarmee de financiële prestaties van de onderneming, te beperken. De onderneming zet afgeleide financiële instrumenten (valutatermijn­contracten) in om risico’s te beheersen. Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor handelsdoeleinden. Liquiditeits- en financieringsrisico’s worden door de afgesloten kredietfaciliteit afdoende gedekt. De hoogte van deze kredietfaciliteit biedt voldoende ruimte om voorziene - zoals een mogelijk vertraagde of niet succesvolle uitvoering van de plannen en een (gedeeltelijke) terugtrekking van kredietverzekeraars - en onvoorziene risico’s op te vangen. Er is een transparante, open relatie met de kredietverzekeraars van de concernondernemingen. 

Operationeel onderkent het concern de risico’s van directe levering van leveranciers aan consumenten via eigen webshops, waardoor omzet en marges onder druk komen. Wat betreft de sourcing van producten wordt ernaar gestreefd om in principe (het aanbod van) iedere leverancier binnen aanvaardbare tijd te kunnen vervangen.

Juridisch bestaat het risico van non-compliance met wet- en regelgeving op diverse gebieden, waaronder product­aansprakelijkheid, consumentenbescherming en verslaglegging. In het verslagjaar is invulling gegeven aan een compacte juridische afdeling van twee personen, waardoor risico’s adequater kunnen worden beheerst. In periodieke trainingen worden relevante groepen medewerkers geïnformeerd over recente wijzigingen op onder meer de gebieden mededingings­recht, intellectueel eigendomsrecht, contractenrecht en privacy­wetgeving. Voorts vindt gestructureerd kwaliteitsonderzoek plaats, door ter zake deskundige experts en waar nodig door afstemming met externe (juridische) adviseurs.  

De maatschappelijke risico’s betreffen primair imago- en reputatieschade als gevolg van ondeugdelijke producten, dan wel onverantwoordelijk handelen in brede zin. Voor wat betreft het assortiment dient te worden vermeld dat de formules zelf geen producten vervaardigen. Voor de productie van eigen-merkartikelen wordt zorgvuldig gesourced bij bekende leveranciers. Controlesystemen binnen het Shared Service Center Kwaliteit moeten ervoor zorgen dat producten voldoen aan de product­kwalificaties, waarbij de focus ligt op productveiligheid.Daarnaast draagt de bedrijfscultuur, waarin integriteit en eerlijk zaken doen kernwaarden zijn, in belangrijke mate bij aan het beheersen van de risico’s. In het verslagjaar zijn een gedrags­code en een klokkenluidersregeling opgesteld. De Centrale Ondernemingsraad heeft ingestemd met deze regelingen, waarna zij per 1 mei 2017 zijn ingevoerd.

De grootste operationele risico’s betreffen de beschikbaarheid van informatiesystemen die de primaire processen en de beschikbaarheid van de logistieke faciliteiten ondersteunen. Ter beheersing van deze risico’s is de IT-architectuur zodanig ingericht dat de kassasystemen lokaal (stand alone) moeten kunnen werken en van de gegevens van alle backofficesystemen permanent back-ups worden gemaakt, zodat in geval van een calamiteit de extern geplaatste IT-infrastructuur binnen een vanuit continuïteit vereiste termijn weer operationeel is. De integere werking van de systemen wordt bewaakt via toepassing van een eenduidige releasepolicy en strikte ‘change management’-procedures. In 2016 is specifiek aandacht besteed aan de risico’s rondom privacy en databescherming. Hiertoe is een nota informatie­beveiligings­beleid opgesteld, waarin de verantwoordelijkheden en acties inzake informatiebeveiliging zijn vastgelegd. De logistieke risico’s betreffen met name de goederendistributie vanuit de diverse distributiecentra (dc’s) in Nederland en België. In geval van een calamiteit in de IT-infrastructuur bij een van deze dc’s, kan uitgeweken worden naar een ander dc. Ook kent ieder dc een eigen bedrijfscontinuïteitsplan.

Fiscaliteit: zoals in het vorige jaarverslag aangegeven, is in 2016 de fiscale functie binnen Blokker Holding en de groep versterkt. Dankzij deze professionele invulling worden fiscale risico’s vroegtijdig gesignaleerd en adequaat geadresseerd. Blokker Holding onderhoudt een open relatie met de Belastingdienst(en) in de landen waar zij actief is. In het kader van het ‘horizontaal toezicht’ heeft Blokker Holding een handhavingsconvenant met de Nederlandse Belastingdienst ondertekend. Op deze wijze wordt bereikt dat belastingkwesties in een open sfeer en op basis van volledige transparantie worden besproken. De Raad van Bestuur rapporteert periodiek de relevante belastingkwesties aan de Auditcommissie.

De externe accountant beoordeelt de interne beheersmaatregelen rondom de financiële verslaggeving, voor zover dat past in een efficiënte en effectieve controleaanpak en rapporteert zijn bevindingen hieromtrent via zijn managementletter aan de directies van werkmaatschappijen en de Raad van Bestuur, en via zijn accountantsverslag aan de Raad van Commissarissen. De rapportages van de bevindingen hebben ook in het verslagjaar geleid tot verbetering van processen en interne beheersing van risico’s. De managementletter en bevindingen van de externe accountant worden regulier besproken met de Auditcommissie en eenmaal per jaar ook met de Raad van Commissarissen.